Referat fra CradlePeople Årsmøde 2013

Referat fra CradlePeople Årsmøde den 13. marts 2013
Kl 16.00 – 19.00 på Dansk Design Center 
H. C. Andersens Boulevard 27 1553 København V

Projektleder i sekretariatet, Nicholas Krøyer Blok, lagde ud med at fortælle om CradlePeople´s strategiarbejde og budget for det kommende år. Der vil blive lagt vægt på arrangementer for medlemmerne, hvilket også er en strategi for at få antallet af medlemmer til at vokse. Organisationen har i løbet af året etableret et stærkt og støt voksende netværk af borgere, virksomheder, beslutningstagere og uddannelsesinstitutioner, og det er en vigtig opgave for CradlePeople, at fremme og facilitere dialogen i netværket. Herudover holder CradlePeople oplæg for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede, for at udbrede kendskabet til arbejdet for et positivt fodaftryk.

På programmet fulgte en mini-konference; Joan Thiested fra Gabriel og Jasper Steinhausen fra Cowi fortalte om de 2 medlemsorganisationers arbejde for, og udfordringer med, et positivt fodaftryk. Download Joan Thiesens oplæg her. 
Download Jasper Steinhausens oplæg her.

Herefter var det pause med forfriskninger og snacks, inden selve generalforsamlingen gik i gang:

1. Nicholas Krøyer Blok blev valgt til dirigent, Sara Jörn til referent og Julie Swane til stemmetællere for mødet.

2. Dagsorden blev godkendt.

3. Formand Henrik Holmlund Thomsen fremlagde bestyrelsens årsberetning. Han kunne konstatere, at året var startet godt ved, at Velux Fonden bevilgede et beløb af 1,3 millioner kr. til CradlePeople´s daglige drift, hvilket har været fundamentet for at opretholde et sekretariat og at koncentrere sig om foreliggende opgaver og projekter. Det er vigtigt, mente han, at organisationen er så stærk og selvkørende, at den ville kunne overlades til nye kræfter i morgen. Henrik Holmlund Thomsen fremhævede også mødet inde hos Miljøministeriet i starten af året, hvor CradlePeople har opnået at være i dialog med de relevante kræfter på området, og være den platform for dialog, som vi ønsker at være. Han lagde vægt på betydningen af det gode samarbejde, som redskab til at opnå målet om et positivt fodaftryk; at vi skal kende os selv, og at alle skal blive hørt. Henrik Holmlund Thomsen fortalte, at bestyrelsen sammen med projektlederen har afholdt en strategiweekend i februar måned, hvor man har formuleret de visioner og målsætninger, der skal kendetegne organisationen og udgøre CradlePeople´s værdigrundlag. Download bestyrelsens beretning 2012

4. Kasserer Jakob Warnich-Hansen fremlagde årsregnskabet. Han konstaterede, at de største indtægtskilder, udover midlerne fra Velux Fonden, har været de få, men vigtige private og virksomhedsmedlemskaber. Den overvejende udgiftspost var aflønning af sekretariatet. Der blev spurgt ind til, hvordan det kan være, at CradlePeople ikke har flere betalende medlemmer end de nuværende ca 65 private og 8 virksomheder, og projektleder Nicholas Krøyer Blok forklarede, at det skyldes, at man ikke før nu har satset på at skaffe betalende medlemmer, da man ønskede først at have opnået en tydelig værdi for medlemskabet, som de events og det netværk, CradlePeople nu kan tilbyde sine medlemmer samt at udbrede nyhedsbrevet, der nu er vokset til at have små 900 modtagere. Derudover ville man først sikre en nem digital betalingsmulighed, før man satte målrettet ind for at opnå nye medlemskaber. Nicholas Krøyer Blok informerede i den forbindelse, at der i den nærmeste fremtid vil være arrangementer med fokus på Cradle to Cradle i byggeriet i København og i Aarhus, hvor CradlePeople regner med en større stigning i antallet medlemskaber. Der blev også fremført, at årsagen til, at årsregnskabet fremstår med minus, ikke er et udtryk for, at der er minus på CradlePeople´s konto, men at man i indeværende regnskabsår har brugt midler, der blev bevilget af CradlePeople´s samarbejdspartner, Miljøpunkt Østerbro samt Østerbro Lokaludvalg året før. Der blev endvidere spurgt ind til, hvorfor Veluxmidlerne ikke optræder i regnskabet. Sekretariatschef for Miljøpunkt Østerbro, Lene Midtgaard forklarede, at Veluxmidlerne har et separat årsregnskab, da de skal redegøres for i henhold til de specifikke opgaver, der knytter sig til dem, og at regnskabsåret for Veluxmindlerne endnu ikke er omme.

5. Valg af revisor. Bestyrelsens anmodning om, at udsætte valg af revisor til næste bestyrelsesmøde blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse. Julie Swane trådte ud af bestyrelsen. På valg var næstformand Lars Køhler og bestyrelsesmedlem Søren Parrot. Lasse Lind, arkitekt fra 3XN/GXN, der er en drivende kraft bag tegnestuens arbejde med Cradle to Cradle, og Jesper Nielsen, selvstændig IT entreprenør og Cradle to Cradle entusiast, stillede op til valg. Lars Køhler trak sig fra sin bestyrelsespost, for i stedet at blive suppleant, med motivationen, at han ville give plads til nye friske kræfter. Lasse Lind og Jesper Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig til næste bestyrelsesmøde.

7. Valg af suppleanter. Lars Køhler og Camilla Jonasen, antropolog med en baggrund i Vestforbrænding samt udvikling af affaldssortering, blev valgt som suppleanter.

8. Godkendelse af budget. Budget blev fremlagt af projektleder Nicholas Krøyer Blok. Der satses på indtægter for støt stigende medlemskaber samt diverse projektopgaver. Som aktuelle eksempler nævntes et dialogmøde for pant på tekstiler, som CradlePeople arrangerer for Danish Fashion Institute, og ansøgninger i støbeskeen sammen med henholdsvis COWI, om et Grønt Iværksætterhus, og Træets Arbejdsgivere, og matchmaking mellem studerende og virksomheder i træindustrien. CradlePeople vil påtage sig opgaver, der styrker netværket og er i overensstemmelse med organisationens værdigrundlag, og på den måde opretholde sin uafhængighed. Der var ingen spørgsmål til budgettet.

9. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent for medlemsskab: Sekretariatet ønsker at hæve kontingentet for virksomhedsmedlemskaber med kr. 400 fra år 2014. Der blev fremført forbehold for, at hæve kontingentet for de små virksomheder, for at også enkeltmandsvirksomheder skal have mulighed for medlemskab. Der blev også argumenteret, at afgiften fortsat er forholdsvis lav, og at man som enkeltmandsvirksomhed fortsat har mulighed for i stedet at tegne et privat medlemskab. Der blev spurgt om, hvorvidt virksomheden har lov til at bruge CradlePeople logo på sin website, og der var enighed om, at det må man gerne, men at det er vigtigt at det fremgår at man støtter organisationen, og at det ikke er tale om en Cradle to Cradle certificering. Man skal også sikre, at logo linker til CradlePeople´s website. Der var ved håndsoprækning et flertal for at vedtage en kontingentstigning. Der blev fremført, at man i et længere perspektiv bør overveje en differentiering for virksomheder med over 50 ansatte, i stedet for, som i dag, blot at skelne mellem ansatte over 10 personer.

10. Eventuelt. Håndtering af frivillige blev diskuteret. Der var enighed om, at det er afgørende for CradlePeople, at der er plads til frivillige kræfter, og det blev fremført, at det desuden var en post i ansøgningen til Velux, at man skulle styrke håndteringen af frivillige som en del af organisationens strategi. Sekretariatet oplyste, at man har haft stor glæde af en frivillig i praktik for nylig, og at man nu oplever, at frivillige kræfter i Aarhus selvstændigt arrangerer et kommende arrangement med en filmaften i CradlePeople regi. Man ønsker at gøre mere systematisk brug af de gode kræfter, der i stigende grad henvender sig til sekretariatet, men har svært ved at afsætte tid til at formulere og delegere relevante opgaver. Der blev fremført det synspunkt, at opgaverne ikke skal formuleres `oppefra´, men at folk selv må tage initiativer og lave de aktiviteter, de finder relevante. Sekretariatet oplyste, at man dog har den erfaring, at folk fortrinsvis henvender sig med en forventning om, at få stillet en opgave, og at det derfor foreligger et arbejde i, at sørge for, at tilbuddet om arbejdskraft kan blive brugt relevant. Der blev også fremført det synspunkt, at man må sikre, at de aktiviteter der sker i CradlePeople´s navn og regi, er i overensstemmelse med organisationens værdigrundlag og målsætninger, for at fortsat fremstå troværdige og professionelle. Der var enighed om, at håndtering af frivillig arbejdskraft skal prioriteres, og at gode initiativer skal imødekommes. Der blev foreslået at koble sig på det eksisterende netværk tagdel.dk, hvor man anfører sine kvalifikationer samt at lave et udvalg for frivillig arbejdskraft, og at bestyrelsen tager del i arbejdet med at engagere frivillige. Det aftaltes snarligt at lave et møde for frivillige, hvor man drøfter mulige opgaver, som frivillige kan tilmelde sig.

11. Tak for et godt møde. Der blev takket for et godt møde, som sluttede i en positiv ånd og med en optimistisk stemning for fremtiden.

 

Afholdt: Det positive byggeri – Aarhus

CradlePeople i Aarhus – Endelig!

Oplev Mette Nymann fra LOOP Architects fra Aarhus, byplanlægger René Sommer Lindsay fra Klimakvarter i Københavns kommune, Cradle to Cradle grundlæggeren Michael Braungart og miljøminister Ida Auken fortælle om byggeri der bidrager positivt til miljøet. Det er programmet for CradlePeoples event i Aarhus, og vi håber du vil være med!

I samarbejde med Aarhus Sustainability Festival sætter vi fokus på, om dansk byggeri kan vise vejen frem for resten af verden. I januar udkom verdens første Cradle to Cradle byggemanual, skrevet af danske arkitekter, byggekonstruktører og C2C rådgivere. Lad os fortsætte det gode arbejde, og se på de næste skridt i processen. 

Tid og sted:
Den 12. april 2013, kl. 12.00 – 13.45
GodsbanenSkovgaardsgade 3, Aarhus C 

Tilmelding: Arrangementet er gratis for CradlePeople medlemmer, og du kan tilmelde dig til arrangementet her.

Du kan også deltage med en billet fra Aarhus Sustainability Festival.

 

Er du ikke medlem af CradlePeople endnu, kan du blive medlem her. Det koster kr. 35,- om måneden, og støtter udviklingen mod et affaldsløst samfund. 

Oplægsholdere

Mette Nymann, René Sommer Lindsay, Michael Braungart og Ida Auken

Program

Kl. 12.00 – 12.15 
Velkomst ved Nicholas Krøyer Blok, projektleder i CradlePeople

Kl. 12.15 – 12.35 
Mette Nymann, partner i LOOP Architects,  om deres arbejde med Cradle to Cradle arkitektur i danske rammer.

Kl. 12.35 – 12.55
René Sommer Lindsay, Projektleder af Klimakvarter, Teknik- og miljø Københavns Kommune, om bæredygtig byplanlægning og dens udfordringer.

Kl. 12.55 – 13.05
Pause

Kl. 13.05 – 13.30
Michael Braungart, Cradle to Cradle, EPEA, om Cradle to Cradle i det byggede miljø.

Kl. 13.30 – 13.45
Ida Auken, Miljøminister, Miljøministeriet, om politiske tiltag for at fremme bæredygtig byggeri og håndtering af byggeaffald.

Der vil være mulighed for at købe frokost og kaffe før og efter konferencen. 

Efterfølgende kan man opleve Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard og miljøminister Ida Auken officielt åbne Aarhus Sustainability Festival. De vil også overrække Aarhus bæredygtige innovationspris, og derefter er der Fair & Green Expo, Secondhand Market, live musik, workshops og meget andet hele weekenden.

Læs mere om Aarhus Sustainability Festival her. 

aarhus sustainability

Afholdt: Filmen Trashed – Aarhus

Kom til filmfremvisning i CradlePeople-regi, og oplev den nyeste dokumentar om ressourcekrisen.

Filmen TRASHED viser den overraskende sandhed om hvordan vores affaldssamfund er en direkte fare imod vores eget helbred og resten af jorden. Jeremy Irons tager os med på en skræmmende og samtidig smuk rejse, der viser menneskehedens største svagheder, men også vores vilje til at gøre det rette.

Før filmen vil projektleder hos CradlePeople, Nicholas Krøyer Blok, byde velkommen, og fortælle om affaldssituationen i Danmark. 

Tid og sted:
GodsbanenSkovgaardsgade 3, Aarhus C
Den 12. april 2013, 
kl. 20.00 – 22.00

Arrangementet TRASHED er gratis for medlemmer af Arkitektforeningen Østjylland og CradlePeople, og du kan invitere en ekstra person med gratis. For at sikre dig en plads, skal du tilmelde dig til arrangementet her

Er du ikke medlem af CradlePeople, kan du blive medlem her. Det koster kr. 35,- om måneden, og støtter udviklingen mod et affaldsløst samfund. 

For ikke-medlemmer er arrangementet gratis for folk med et Aarhus Sustainability Festival pas. 

 

Afholdt: Cradle to Cradle i det byggede miljø – København

Kom og oplev de to hovedkræfter bag verdens første C2C byggemanual.

Kasper Guldager fra GXN – Innovationsenheden i 3XN, og Søren Lyngsgaard fra Vugge til Vugge Danmark, vil sammen give et indblik i hvordan fremtidens byggeri skal re-designes så det bidrager positivt til sine omgivelser.

”Filosofien bag Cradle to Cradle er i al sin enkelhed revolutionerende, men for mange af byggeriets aktører er den umulig at praktisere uden retningslinjer og eksempler på løsninger.” Kasper Guldager 

Download byggemanualen gratis her

Manualen er med til at forme arkitektur og design, men påvirker også politik og byplanlægning. Derfor ønsker CradlePeople at skabe en dialog, og håber at alle med interesse, og med noget på hjertet, vil deltage, og også dele deres projekter med de andre deltagere.

Tid og sted: Den 8. april 2013, kl. 16.00 – 18.00
Dansk Design Center, 2. sal
H.C. Andersens Boulevard 27, København V

Tilmelding: Arrngementet er for CradlePeople medlemmer. 
For at sikre dig en plads, skal du tilmelde dig til arrangementet her

Er du ikke medlem af CradlePeople endnu, kan du blive medlem her. Det koster kr. 35,- om måneden, og støtter udviklingen mod et affaldsløst samfund. 

kasper-og-søren

Kasper Guldager og Søren Lyngsgaard

Program

Kl. 16.00 – 16.10 
Velkomst

Kl. 16.10 – 16.40 
Præsentation af manualen til den danske byggeindustri ved Søren Lyngsgaard og Kasper Guldager

Kl. 16.40 – 17.00 
Spørgsmål og dialog med oplægsholderne

Kl. 17.00 – 18.00 
Mulighed for at dele udfordringer og projekter med de andre deltagere

 

Se video fra lanceringen af manualen, hvor miljøminister Ida Auken og Klima- og Energiminister Martin Lidegaard var til stede.

 

 ”Design is the first sign  of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face, are, at root, design challenges.” William McDonough